tel. 67-349-4030

Przychodnia Lekarska w Wałczu

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie
Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta* Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do:
Biura Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
- tel. 22 833 08 85, 22 635 59 96
- bezpłatna infolinia 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00, (połączenie z tel. komórkowych jest płatne wg stawek operatora)
- www.bpp.gov.pl
- sekretariat@bpp.gov.pl


Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ w Szczecinie
Sprawy skarg na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia reguluje Zarządzenie Nr 31 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia** Skargi dotyczące podmiotów związanych umową z NFZ należy kierować do:
Sekcji Skarg i Wniosków, Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
- tel. 91 425 10 50, tel./faks 91 425 10 52
- www.nfz-szczecin.pl
- e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl


Skarga czy wniosek
O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Nie przyjmuje się jako skargi pisma, z którego treści wynika, że sprawa została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Przedmiot skargi
- naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.


Przedmiot wniosku
Sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz. .

Sposób wnoszenia skarg i wniosków
pisemnie
przekazanie osobiste, za pośrednictwem poczty, za pomocą faksu
ustnie do protokołu
- przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje osoba wnosząca oraz przyjmujący zgłoszenie.
- dane wymagane w protokole: data przyjęcia skargi/ wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy
- wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia
- przyjmujący potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli wnoszący tego żąda.
za pomocą poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego
- wymaga potwierdzenia pisemnie w terminie siedmiu dni
- termin do załatwienia skargi/wniosku biegnie od dnia wpływu tego potwierdzenia do Funduszu.

.:: Copyright ® 2013 przychodniasalus.pl ::.
All rights reserved.